top of page

Werkwijze

Na aanmelding vindt er zo spoedig mogelijk een intakegesprek plaats, hierin worden de klacht en hulpvraag geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt -indien nodig- logopedisch onderzoek verricht.

 

De uitkomst van het onderzoek wordt in een verslag vastgelegd en met u besproken. De logopedist adviseert en stelt een behandelplan op. Als er meerdere behandelaars betrokken zijn (bijvoorbeeld psycholoog, orthopedagoog, tandarts, IB/RT, school e.d.), vindt er onderling (telefonisch) overleg plaats om de behandeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Uiteraard gebeurt dit alleen als u hiervoor uw toestemming geeft. 

De verwachtte behandelduur van het logopedische traject wordt duidelijk aangegeven, zodat u weet waar u aan toe bent. In de meeste gevallen kunt u rekenen op een afspraak van 25 minuten per week. Na verloop van tijd vindt er een herhalingsonderzoek plaats om de vooruitgang te kunnen meten. 

Naast de behandelingen is het regelmatig maken van huiswerk dat u meekrijgt erg belangrijk. Enkel een logopedische behandeling per week is doorgaans niet genoeg om blijvende vooruitgang te boeken. Hiervoor is oefening thuis nodig. Dit varieert per logopedisch gebied en wordt in overleg met u en/of uw zoon/dochter afgestemd.

bottom of page